NCS02_Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và những môn bổ sung kiến thức cho nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ

Quyết định số 44/QĐ-ĐHNL ngày 17 tháng 01 năm 2022 / Quyết định số 643/QĐ-ĐHNL ngày 14 tháng 9 năm 2022 / Quyết định số 723/QĐ-ĐHNL ngày 05 tháng 10 năm 2022

Tác giả bài viết: DVT