Quy định đào tạo hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ - Trường Đại học Nông Lâm

Quy định đào tạo hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ - Trường Đại học Nông Lâm
Kèm theo quyết định số 1005/QĐ-ĐHNL ngày 8 tháng 11 năm 2016.