Quy định đào tạo tín chỉ 2017

Quy định đào tạo tín chỉ 2017
Quy định này áp dụng tại trường Đại học Nông Lâm Huế kể từ năm học 2017-2018.