Quyết định tốt nghiệp số 142/QĐ-ĐHNL ngày 14 tháng 03 năm 2023

Quyết định tốt nghiệp số 142/QĐ-ĐHNL ngày 14 tháng 03 năm 2023
Về việc công nhận tốt nghiệp để cấp bằng đại học thứ hai, hệ chính quy ngành Kỹ thuật trắc đại - bản đồ, năm học 2022-2023 (Đợt 2)