Quyết định tốt nghiệp số 710/QĐ-ĐHNL ngày 25 tháng 10 năm 2021

Về việc công nhận tốt nghiệp đại học, hình thức chính quy liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học, năm học 2021-2022 (đợt 1)