Hướng dẫn đăng ký tín chỉ

Mỗi học kỳ, sinh viên phải tự đăng ký học phần cho mình (trừ học kỳ 1 và 2, năm học thứ nhất và sinh viên liên thông), thời gian đăng ký học phần theo thông báo của Phòng Đào tạo. Quy trình chung như sau: 1. Đăng ký kế hoạch học tập (KHHT) – Hủy KHHT (nếu có) 2. Đăng ký lớp học phần (HP) – Hủy đăng ký lớp HP (nếu có)
.


Tải file đính kèm tại đây.


Link tra cứu học phần tương đương:

http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Quy-dinh-Quy-che/Quyet-dinh-hoc-phan-tuong-duong-521

Video hướng dẫn hủy đăng ký học phần trường hợp không có KHHT (KHHT ở học kỳ khác hoặc bị xóa):

https://www.youtube.com/watch?v=o3WJZV8rN54
.