Kế hoạch học tập học kỳ 3 năm học 2015-2016 đối với lớp < 10 sinh viên

Kế hoạch học tập học kỳ 3 năm học 2015-2016 đối với lớp < 10 sinh viên
Trên cơ sở danh sách sinh viên nhóm < 10 đăng ký học học kỳ 3, P. ĐTĐH thông báo kế hoạch cụ thể tiếp theo như sau:
1.  Sinh viên đăng ký rút học phần vào ngày 21/6/2016;
2.  Ngày 22/6/2016: Phòng Đào tạo đại học (ĐTĐH) tổng hợp danh sách sinh viên theo nhóm gửi KHTC để thu học phí;
3. Trước 23/6/2016: Các Khoa báo lại cho P. ĐTĐH về các học phần không bố trí giảng được;
4. Từ 23-27/6/2016: Sinh viên nộp học phí tại phòng Kế hoạch tài chính;
5. Ngày 28/6/2016: Công bố nhóm học phần được mở và gửi về các khoa phân công giáo viên giảng dạy;
6. Ngày 30/6/2016: Các khoa Phân công giáo viên giảng và gửi phân công cho P. ĐTĐH;
7. Từ 30/6 đến 09/7/2016: P. ĐTĐH xây dựng lịch học;
8. Trước ngày 10/7/2016: Lịch học sẽ được công bố trên Thông báo của P. ĐTĐH (daotaodh.huaf.edu.vn).