Thông báo cho sinh viên cuối khoá

Về việc kiểm tra kết quả học tập để chuẩn bị xét tốt nghiệp