Thông báo điều chỉnh lịch thi liên thông và văn bằng 2 năm 2017

Thông báo điều chỉnh lịch thi liên thông và văn bằng 2 năm 2017
Chi tiết xin tải file đính kèm.