Thông báo học bổ sung, học cải thiện, học lại riêng học kỳ 1 năm học 2021-2022 của Khoa Giáo dục thể chất.

Theo thông báo số 1992/TB-ĐHH ngày 16/12/2021 của Đại học Huế.