Thông báo lịch nhận bằng

Lịch phát bằng TN vào chiều thứ 4 và chiều thứ 5 hàng tuần (học kỳ 1 năm học 2013-2014)
Phòng Đào tạo Đại học tiến hành phát bằng cho các sinh viên nhận bằng muộn vào chiều thứ 4 và chiều thứ 5 hàng tuần (học kỳ 1 năm học 2013-2014)
Địa điểm nhận bằng: Phòng Đào tạo Đại học - Tầng 2; gặp Thầy Lê Văn Phước - Trưởng phòng Đào tạo Đại học