Thông báo nộp chứng chỉ GDTC, GDQP, NNKC dành cho các lớp liên thông 50

Kèm theo thông báo số 102/TB-ĐHNL-ĐTĐH