Thông báo số 1

Về việc bảo trì trang web Đào tạo Đại học.
Vừa qua trang web Đào tạo Đại học bị lỗi nên không thể truy cập được. Sau một thời gian bảo trì trang web đã hoạt động trở lại. Một số thông tin đăng ký thành viên trước đây bị mất. Vì vậy đề nghị các thành viên đã đăng ký trước đây thì đăng ký lại. Nếu phát hiện lỗi gì tại trang web này đề nghị liên lạc với quản trị trang web thông qua email: dvvinh@huaf.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn !