Thông báo thi lần 2 các học phần của môn học GDTC học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thông báo thi lần 2 các học phần của môn học GDTC học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời gian thi: 7h30 ngày 19/3/2017. Địa điểm: Khoa GDTC - Đại học Huế.