Thông báo tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN - 2016-2017

Thông báo tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN - 2016-2017
Đính kèm thống báo số 46/TB-GĐQP.