Thông báo tổ chức kế hoạch giảng dạy khóa 55

Chi tiết xin tải file đính kèm.