Thông báo triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Theo thông báo số 29/TB-ĐHNL-ĐT&CTSV của Trường Đại Học Nông Lâm.