Thông tin luận án NCS Lương Thị Thủy, chuyên ngành Chăn nuôi

Nghiên cứu khả năng sản xuất thịt và hiệu quả kinh tế của con lai (♂Ngan x ♀Vịt) nuôi trong nông hộ tại Quảng Nam

Chuyên ngành: Chăn nuôi động vật

Mã số: 62.62.40.01

Người hướng dẫn:
 
1. PGS.TS.Nguyễn Đức Hưng

2. PGS.TS. Lê Đức Ngoan

Tác giả bài viết: DVT