Thông tin luận án NCS Nguyễn Phương Văn, chuyên ngành Lâm sinh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Bình


Chuyên ngành: Lâm sinh   

Mã số: 9620205

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phương Văn

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Người hướng dẫn nghiên cứu sinh:
  
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi

2. TS. Trần Minh Đức

Những đóng góp mới của luận án

1 - Sử dụng phương pháp phân tích đa biến để xác định mùa cháy ở tỉnh Quảng Bình và các địa phương có điều kiện tương đồng.

2 - Hiệu chỉnh lượng mưa ý nghĩa, chỉ tiêu P của V.G. Nestrerov phục vụ công tác dự báo cháy rừng cho từng tiểu vùng sinh thái, tỉnh Quảng Bình.

3 - Xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy cho tỉnh Quảng Bình dựa vào các tiêu chí phù hợp với thực tiễn.

------------------------------------------------------------------------------

Thesis title: "Studying the status and proposing solutions to forest fire management, adapting to climate change in Quang Binh province”

Major field: Silviculture

Code: 9 62 02 05

PhD candidate: Nguyen Phuong Van

Period: 2014

Supervisors:             
    
1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Loi

2. Dr. Tran Minh Duc

Training organization: University of Agriculture and Forestry, Hue University

New contributions of the dissertation:

1 - Using the multivariate analysis method to determine the fire season in Quang Binh province and in other localities with the similar conditions.

2 - Adjustment of the significant rainfall and the P target by V.G. Nestrerov to serve forecasting of forest fire for each ecological sub - region in Quang Binh province.

3 - A practice - based map of key forest fire area zoning in Quang Binh is developed. 

Tải file tại đây ./.

Tác giả bài viết: DVT