Thông tin luận án NCS Trần Phương Đông, ngành Khoa học cây trồng (Bản đang cập nhật)

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp cho cây cao su tiểu điền tại Thừa Thiên Huế (Lưu ý: TÀI LIỆU NÀY CHƯA CÓ GIÁ TRỊ TRÍCH DẪN, BẢN LUẬN ÁN ĐANG ĐƯỢC TIẾP TỤC CẬP NHẬT VÀ THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ)


Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Phương Đông

Tên luận án: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp cho cây cao su tiểu điền tại Thừa Thiên Huế.

Ngành: Khoa học Cây trồng

Mã số: 9620110

Khóa đào tạo: 2016

Người hướng dẫn khoa học: 
         
1. GS.TS. Trần Đăng Hoà
                                                     
2. PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

(1) Xác định được khoảng cách trồng xen giống gừng Dé trong vườn cao su kiến thiết cơ bản 2 năm tuổi thích hợp là 30 × 40 cm; mật độ 45.800 cây/ha với diện tích trồng xen đạt 55%.

(2) Xác định được giống dứa Queen xen canh trong vườn cao su kiến thiết 2 năm tuổi với khoảng cách 50 × 40 cm, mật độ 27.500 cây/ha cho năng suất thực thu sau 2 vụ tơ và vụ gốc đạt cao nhất.

(3) Sử dụng kết hợp giữa (i) biện pháp hóa học phun difenoconazole (Score 250EC) nồng độ 0,1% lúc cao su thay lá mới vào tháng 2 đến tháng 3; (ii) bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc Trimix-N1 với liều lượng 833 kg/ha và 1.665 kg/ha, (iii) phân hữu cơ vi sinh siêu đậm đặc Trichomix-DT với liều lượng 10 kg/ha và 20 kg/ha, tương ứng với vườn cao su kiến thiết cơ bản và cao su kinh doanh. Làm tăng năng suất mủ của vườn cao su kinh doanh 66,2 – 70,5% so với đối chứng.

-----------------------------------------

Dissertation title: Study on appropriate cultivation techniques for smallholder rubber farming in Thua Thien Hue province.

Major: Crop Science

Code: 9620110

PhD student name: Tran Phuong Dong

Course duration: 2016

Supervisors:     
                   
1. Prof. Dr. Tran Dang Hoa

2. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Hieu

Institutions: University of Agriculture and Forestry, Hue University

CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION

1. The appropriate space of De ginger variety intercropping in 2 years old rubber garden at basic construction period was 30 × 40 cm; the density was 45,800 trees/ha with an intercropping area of ​​55%.

2. The appropriate space of Queen pineapple variety intercropping in 2 years old rubber garden of basic construction period was 50 × 40 cm with the density of 27,500 trees/ha. Pineapple fruit yield of first and second crops was higher than other tested planting densities.

3. Using integrated measures (i) chemical method of spraying difenoconazole (trade named Score 250EC) at concentration of 0.1% when rubber was new leave period from February to March; (ii) application of bio-organic fertilizer named Trimix-N1 with the dosage of 833 kg/ha and 1,665 kg/ha and super-concentrated microorganism fertilizer named Trichomix-DT with the amount of 10 kg/ha and 20 kg /ha, corresponding to rubber gardens at basic construction and harvesting previous. The integrated methods resulted reducing 51.3 - 68.7% incidence and 23.5 - 41.1% severity of the Corynespora leaf fall disease; and increasing yield from 66.2 – 70.5% compared to the control.

Tham khảo tại đây ./.

Tác giả bài viết: DVT